Till sidans huvudinnehåll
EIE Maskin AB ingår i EIE-koncernen och ägs av börsnoterade Indutrade

Socialt ansvar | EIE Maskin AB

På EIE Maskin strävar vi efter att upprätthålla en god etik såväl inom som utanför företaget.

Värderingar inom EIE Maskin

Värderingarna vilar på samma grundprinciper som vår ägare Indutrade har, vilket är följande:

 

Samspel mellan företaget och den anställde

Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets och den enskilde anställdes intressen inte kommer i konflikt. Skulle intressekonflikt eller osäkerhet i en fråga uppstå, skall ärendet genast hänskjutas till närmaste chef alternativt styrelseordföranden.

 

Följer lagar och avtal om socialt skydd

Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.

 

Främjar mångfald

Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

 

Tolererar inte diskriminering

Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.

 

Säker arbetsmiljö

Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information:

 

Till toppen